Lukivaikeuksista voittoon vai vankilaan

Lukemisen ja kirjoittamisen apuvälineasiantuntijana lähes kaksikymmentä vuotta toiminut erityisopettaja Marja-Sisko Paloneva kertoi lasten- ja nuortenpsykiatrian asiakkaastaan, joka oli ahkera ja motivoitunut koululainen. Nuori halusi suoriutua tehtävistään, mutta koulunkäynti vei kaiken ajan. Psykiatri lähetti hänet kiireellisenä lukiapuvälinearviointiin Palonevalle, joka kokeilujen ja arvioinnin pohjalta kirjoitti Kelaa varten lausunnon tarvittavista apuvälineistä. Lausuntoa tukivat erityisopettajan, koulupsykologin, foniatrin, lasten- ja nuortenpsykiatrin sekä neuropsykologin tutkimukset ja lausunnot. Kela ei kuitenkaan myöntänyt ammatillisena kuntoutuksena haettuja lukiapuvälineitä:

”Emme voi myöntää hakemaasi apuvälinettä. Arviomme mukaan apuväline ei ole välttämätön vammasi / sairautesi aiheuttaman haitan vuoksi. Sinulla on todettu keskivaikeaa vaikeammat kielelliset erityisvaikeudet painottuen puheen tuottamiseen, sekä lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudet. Aloitat seitsemännen luokan tulevana syksynä. Sinulle on suositeltu tablettitietokonetta ja soveltuvia appsejä lukemisen ja kirjoittamisen apuvälineeksi. Sitä ei voida myöntää, koska sillä ei voida olennaisesti vähentää tai poistaa lukemisen ja kirjoittamisen erityisvaikeuksia. Opiskelu ilman haettua apuvälinettä ei ole sinulle kohtuuttoman vaikeaa tai rasittavaa.”

Marja-Sisko Paloneva totesi, että jos samanlaisia kriteereitä käytettäisiin muihin toimintakykyä merkittävästi alentaviin haittoihin, vain harva puhevammainen henkilö saisi kommunikoinnin apuvälineen ja liikuntavammainen pyörätuolin. Lukiapuvälineen epäämisellä voi olla kohtalokkaat seuraukset ihmisen itsensä ja yhteiskunnan kannalta.

Syrjäytyminen johtaa työttömyyteen ja rikoksiin

Lukivaikeuksia esiintyy noin 7-10 % väestöstä. Merkittäviä haasteita ne tuottavat viidelle prosentille ihmisistä. Lukivaikeus ei näy ihmisestä päällepäin, vaan se ilmenee vaikeutena hahmottaa ja käsitellä äänteisiin liittyvää tietoa. Tämä näkyy esimerkiksi lukemisen ja luetun ymmärtämisen vaikeutena sekä kirjoittamisen hitautena ja kirjoitusvirheinä.

Lukivaikeus haittaa oppimista, peruskoulun jälkeistä ammatinvalintaa ja koulutusta, työmarkkinoille pääsyä, niissä selviytymistä ja pysymistä ajan tasalla. Toki osa pärjää ja menestyy, mutta osalle käy huonommin. Seurauksena voi olla pahimmillaan masennusta, vetäytymistä tai häiriökäyttäytymistä, mikä myöhemmin voi johtaa vakaviin mielenterveysongelmiin, päihteiden käyttöön, työttömyyteen tai rikoksiin.

Heikko lukutaito johtaa henkilön työttömyyteen kolme kertaa useammin kuin normaalin lukutaidon hallitsevan aikuisen. Vastaavasti jopa kahdella kolmesta rikostaustaisesta henkilöstä on vaikeuksia lukemisessa ja kirjoittamisessa.

Arjessa ei pärjää ilman luku- ja kirjoitustaitoa. Epäonnistumiset opinnoissa ja elämässä voivat johtaa ongelmakierteeseen, johon on vaikea puuttua. Vaikka lukiapuvälineet ovat vain pieni osa lukivaikeuksien kuntoutusta, voi niiden merkitys olla mittaamaton ihmiselle itselleen ja yhteiskunnalle.

Lukiapuvälineet osaksi lääkinnällistä kuntoutusta

Suomessa on käynnissä parhaillaan monia isoja uudistuksia. Yksi merkittävistä isoista hankkeista on kuntoutusjärjestelmän kokonaisuudistus, jota valmistelee sosiaali- ja terveysministeriön 1.9.2016 asettama komitea. Uudistus on osa hallituksen hyvinvoinnin ja terveyden strategista painopistealuetta. Tavoitteena on luoda järjestelmä, joka tukee kuntoutujaa elämän kaikissa tilanteissa. Painopiste on ennaltaehkäisyssä ja hoitoketjujen sujuvuudessa.

Näiden isojen uudistusten rinnalla ollaan myös laatimassa valtakunnallisia lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteita. Niiden tavoitteena on yhtenäistää terveydenhuollosta myönnettävien apuvälineiden luovutuskäytäntöjä. Olisi erittäin tärkeää saada lukiapuvälineet mukaan nyt laadittaviin luovutusperusteisiin.

Erityisopetuksen lukikuntoutus auttaa monia ja harjoitustehtäviä toteutetaan myös kotona osana arjen askareita. Silti osa kuntoutuksen tarvitsijoista jää ilman tukea. Lukivaikeus jatkuu osalla kuntoutuksesta huolimatta myös aikuisena, jolloin tukea ja apuvälineitä tarvitaan edelleen. Merkittävää tukea ja ohjausta nuorille ja aikuisille antavat kolmannen sektorin järjestöt ja niiden paikallisosastot, mutta apu ei ulotu kaikille ja kaikkialle.

Lukivaikeudet voivat pahimmillaan johtaa henkilön syrjäytymiseen ja jopa päihde- ja vankilakierteeseen. Jotta näin ei kävisi ja nuori voisi kokea pärjäävänsä elämässään lukivaikeudesta huolimatta, tulee lukivaikeuksien kuntoutus aloittaa ennakoivasti mahdollisimman varhain ja kytkeä lukiapuvälineet osaksi lääkinnällistä kuntoutusta. Lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuksista johtuvat merkittävät haitat on tunnistettava myös julkishallinnossa. Asia ei voi jäädä pelkästään nuorten selviytymistä tukevien järjestöjen ja säätiöiden varaan.

Lähteet:
Holopainen, L. & Savolainen, H. 2006. Lukivaikeudet ja koettu psyykkinen hyvinvointi toisen asteen opintojen alussa, Kasvatus, 37(5), 463-474.
Qvarnström, M. 2013. Lukivaikeus. Duodecim 2013;129(2): 176-81.
Taipale, V. 2007. Lukivaikeuksien huomiointi on osa terveydenhuollon laatua. Teoksessa P. Anttila, R. Hämäläinen, L. Isotalo, V. Taarna & A. Valkama (toim.) Korvatulehduksista kouluhaluttomuuteen, unihäiriöistä uupumiseen – Lukivaikeusko terveydenhuollon asia? Luki-neuvola-hanke/Erilaisten oppijoiden liitto, 9-10.
Tuomisen, M, Sunimento, K. & Poutala, P. 2011 Oppimisvaikeuksista vapaaksi – hankkeen loppuraportti. Kriminaalihuollon Tukisäätiö. Monisteita 3/2011.

Lisää aiheesta:
Datero ry
Lukihairio.fi
Erilaisten oppijoiden liitto
Papunet

Teksti: Eija Roisko, Tikoteekin kehittämispäällikkö | Julkaistu: 

Kirjoita kommentti

Kommentti julkaistaan tarkistuksen jälkeen. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä (*).