Tietoa vanhempien tyytyväisyydestä TAIKE-taulustoon

Syksyllä 2016 olin toisen vuoden apuvälinetekniikan opiskelija ja aloitin ensimmäisen työharjoitteluni Kehitysvammaliiton Tietotekniikka- ja kommunikaatiokeskus Tikoteekissa. Oli oikeastaan sattumaa, että päädyin Tikoteekkiin harjoitteluun. Tuohon aikaan en saattanut vielä kuvitellakaan, mihin tämä sattuma tulisi minut johtamaan.

Oppilaitoksissa opiskelijoita kehotetaan usein pohtimaan jo varhaisessa vaiheessa opinnäytetyön aihetta tai ideaa. Idea omaan opinnäytetyöhön lähti lentoon Tikoteekin työntekijöiden kanssa käydyistä keskusteluista ja Tikoteekin ammattihenkilöille suunnatusta koulutuksesta. Omat henkilökohtaiset kokemukset sysäsivät liikkeelle myös ajatuksen siitä, mitä muut vastaavassa tilanteessa olleet ovat asiasta mieltä.

Reilun vuoden päästä tuosta syksystä suunnitelmani opinnäytetyöhön oli valmis. Opinnäytetyöni aiheeksi muotoutui lopulta vanhempien ja lähihenkilöiden tyytyväisyys apuvälinepalveluun ja TAIKE-taulustoon kommunikoinnin apuvälineenä.

Mikä ihmeen käytönohjaus?

Omat kokemukseni TAIKE-taulustosta ja apuvälinepalveluista liittyvät siihen, että oma lapseni sai TAIKE-tauluston kommunikoinnin apuvälineeksi vuonna 2014. Tiesinkö silloin mikä on TAIKE-taulusto tai käytönohjaus? Puhumattakaan apuvälinepalveluprosessista tai apuvälinepalveluiden laatusuosituksesta? Tiesinkö sitäkään, mitä kommunikoinnin apuvälinettä käyttävä henkilö ja hänen läheisensä ovat oikeutettuja saamaan tämän vieraalta kuulostavan apuvälinepalvelun osana? En todellakaan tiennyt.

Saimme laitteen ja käyttöoppaan sekä onneksi samaan aikaan todella taitavan avopuheterapeutin, joka tunsi ja osasi käyttää teknistä kommunikoinnin apuvälinettä. Ilman puheterapeuttia laite ohjelmineen olisi takuulla jäänyt nurkkaan pölyyntymään alkuinnostuksen hälvennyttyä.

Oma tietämättömyyteni ja apuvälinepalveluihin turhautumiseni sai minut lähtemään opiskelemaan apuvälinetekniikkaa ja opinnäytetyön aihe oli kirsikkana kakun päällä. Näiden opintojen myötä olen oppinut yhden, jos toisenkin tärkeän asian.

Laajan sisältönsä ja vaativan ohjelmansa vuoksi TAIKE-tauluston käyttö vaatii käytönohjausta ammattihenkilöiltä. Käyttäjältä sekä hänen läheisiltään TAIKE-taulusto vaatii taas paljon aikaa ja harjoittelua, jotta sen käytöstä tulee sujuvaa, ja se muotoutuu kiinteäksi osaksi käyttäjänsä arkea. Paljon aikaa ei tässä tapauksessa tarkoita viikkoa tai kuukautta vaan todellisuudessa kysymys on vuosista.

Ja jos tämä ajatuksena tuntuu kammottavalta ja liian pitkältä ajalta sitoutumiseen, voi vertailuna käyttää lapsen puheen opettelua ja sanaston tuntemukseen sekä kieliopilliseen harjoitteluun kuluvaa aikaa ihmisen elämässä. Käytönohjaus myös kuuluu osaksi apuvälinepalveluprosessia ja on lisäksi apuvälinepalveluiden laatusuosituksen sisältämä ohjeistus.

Kuvassa harjoitellaan lukemista TAIKE-tauluston avulla.

Kysely HUS Tietoteekin asiakkaille

Opinnäytetyön aiheena TAIKE-taulusto oli alusta lähtien selvä, koska se oli minulle tuttu ja muotoutunut merkitykselliseksi osaksi myös omaa elämääni puhevammaisen lapseni kautta. Opinnäytetyöni tarkoituksena oli siis selvittää TAIKE-taulustoa kommunikoinnin apuvälineenä käyttävien henkilöiden vanhempien ja lähihenkilöiden tyytyväisyyttä kommunikoinnin apuvälinepalveluun ja TAIKE-taulustoon kommunikoinnin apuvälineenä. Lisäksi tarkoitus oli selvittää käytönohjaukseen saatujen ohjauskertojen määrän vaikutusta tyytyväisyyteen sekä apuvälinepalvelun laadun muutoksia vuosina 2012–2018.

TAIKE-tauluston ja apuvälinepalvelun tyytyväisyyttä selvitettiin osana opinnäytetyötä tyytyväisyyskyselyn avulla. Kysely toteutettiin postikyselynä Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin Apuvälinekeskuksen Tietoteekin 103 asiakkaalle, joilla on käytössään TAIKE-taulusto kommunikoinnin apuvälineenä. Heidän vanhempansa tai muut lähihenkilönsä saivat vastata kyselyyn. Kyselyssä käytettiin QUEST (Quebec User Evaluation of Satisfaction with Assistive Technology) 2.0-apuvälinetyytyväisyyttä arvioivaa mittaria sekä erillistä kyselylomaketta, jolla kerättiin lisätietoa TAIKE-tauluston käytöstä.

QUEST-apuvälinetyytyväisyys mittari on jaettu kahteen osaan, apuvälineeseen ja apuvälinepalveluun liittyvään osioon. Tyytyväisyyttä arvioidaan asteikolla 1 ei tyytyväinen – 5 erittäin tyytyväinen. QUEST-mittarin kysymyksiä apuvälineosiosta muokattiin siten, että ne vastaavat paremmin TAIKE-taulustoon kommunikoinnin apuvälineenä liittyvään tyytyväisyyteen, ei itse laitteeseen, jossa TAIKE-taulustoa käytetään.

Vastauksia niukasti, mutta yleisarvosana hyvä

Vastauksia kyselyyn palautui määräaikaan mennessä 12. Määräajan jälkeen vastauksia tuli vielä 2, joita ei ole voitu huomioida opinnäytetyön tuloksissa. Kyselyyn vastaajista 83 prosenttia oli TAIKE-tauluston käyttäjien vanhempia. Käyttäjien ikäjakauma oli laaja, nuorimmasta 8-vuotiaasta 52-vuotiaaksi saakka.

Valtaosalla tässä selvityksessä olevista käyttäjistä kommunikoinnin apuvälineen käyttötapa oli kosketus ja yhdellä käyttäjistä käyttötapa oli katseohjaus. Vastausten mukaan käyttäjät käyttivät kommunikoinnin apuvälinettä suurimmaksi osaksi päivittäin. Käyttäjistä 66 prosenttia käytti apuvälinettään päivittäin ja 33 prosenttia käytti apuvälinettään viikoittain.

Tässä selvityksessä olevista käyttäjistä enemmistö (34%) oli saanut kommunikoinnin apuvälineen käyttöönsä vuonna 2014. Kysymykseen siitä, vastaako TAIKE-taulusto kommunikoinnin apuvälineenä käyttäjän tämän hetkisiä tarpeita ja, onko TAIKE-taulusto kommunikoinnin apuvälineenä helpottanut käyttäjän ja keskustelukumppanin välistä kommunikointia, oli kyselyn mukaan vastaus pääsääntöisesti kyllä. Muutama vastaaja vastasi näihin kysymyksiin vaihtoehdon ”osittain”. TAIKE-tauluston yleisarvosanaksi kyselyyn vastaajat antavat arvosanan 4, hyvä. Arviointiasteikkona käytettiin viisiportaista asteikkoa (1 välttävä – 5 kiitettävä).

QUEST-mittarilla saatujen tulosten mukaan vanhemmat ja lähihenkilöt ovat tyytyväisiä TAIKE-taulustoon kommunikoinnin apuvälineenä. Selkeästi tyytyväisimpiä ollaan TAIKE-tauluston tarkoituksenmukaisuuteen ja sen sisältöön. Näiden jälkeen turvallisuus ja luotettavuus sekä käytön helppous ovat tulosten mukaan osatekijöitä, joihin vastaajat ovat tyytyväisiä. TAIKE-tauluston sisältö ja käytön helppous olivat myös tekijöitä, jotka vastaajat valitsivat itselleen tärkeiksi.

Vastaajilta pyydettiin myös vapaita kommentteja TAIKE-taulustosta ja laitteesta, jossa TAIKE-taulustoa käytetään. Kommenteista huomaa, että TAIKE-taulustoon ollaan yleisesti ottaen tyytyväisiä. Vastaajat kertovat mielipiteissään TAIKE-tauluston olevan paras apuväline, todella kätevä, idealtaan loistava ja hyvä keksintö sekä mahdollistavan kommunikoinnin monenlaisille käyttäjille.

Kritiikkiä tulee laitteista, joissa TAIKE-taulustoa käytetään. Tabletin todetaan olevan kömpelö ja pohditaan, jos laite olisi pienempi, se kulkisi enemmän mukana. Myös mobiilisovellusta toivotaan, koska kännykkäkansalle laitteet koetaan liian isoiksi.

Lisäksi TAIKE-tauluston sisällön muokkaamista pidetään työläänä ja vaikeana. Erityisesti muokkaaminen koetaan vaikeaksi silloin, jos käytönohjaus ja tuki käyttöönoton jälkeen on jäänyt vähäiseksi tai olemattomaksi. Merkittävää on kuitenkin se, että TAIKE-tauluston koetaan olevan tärkeä koko perheelle ja ennen kaikkea tärkeä heidän arjessaan.

Vanhempien ja lähihenkilöiden tyytyväisyys apuvälinepalveluun ja TAIKE-taulustoon kommunikoinnin apuvälineenä, Minttu Kujanpää-Kyyhkynen (Metropolia Ammattikorkeakoulu, Apuvälinetekniikka, opinnäytetyö 11/2018) Tutustu koko opinnäytetyöhön (www.theseus.fi)

Teksti: Minttu Kujanpää-Kyyhkynen | Kuva: Pekka Elomaa | Julkaistu: 

Kirjoita kommentti

Kommentti julkaistaan tarkistuksen jälkeen. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä (*).