Edistetään yhdessä puhevammaisten ihmisten oikeutta kommunikointiin

Tikoteekin tavoite on edistää kaikkien oikeutta kommunikointiin. Vahvistamme puhevammaisten ihmisten osallisuutta, itsemääräämisoikeutta ja vuorovaikutusmahdollisuuksia. Tätä työtä teemme yhdessä kokemusasiantuntijoiden, muiden järjestöjen, palveluntuottajien ja viranomaisten kanssa. Lue toiminnasta ja ota yhteyttä, jos haluat mukaan lisäämään tietoisuutta puhevammaisuuden kirjosta ja sen vaikutuksista elämän eri osa-alueisiin. Yhdessä voimme vaikuttaa, että puhevammaisten ihmisten tarpeet ymmärretään arkielämän tilanteissa, päätöksenteossa ja palveluissa.

Puhevammaisten vertaistukiyhdistys ry (Puhva) on vuonna 2000 perustettu valtakunnallinen yhdistys, joka muun muassa järjestää puhevammaisille ihmisille läsnä- ja verkkotapaamisia. Tikoteekki on mukana verkkotoiminnassa. Puhvan verkkotapaamiset ovat kaikillle puhevammaisille henkilöille avoimia ja maksuttomia vertaistukikokoontumisia. Lue Tikosen artikkeli Puhvan toiminnasta.

Puhevammaisten henkilöiden vaikuttajaryhmän tavoite on tehdä puhevammaisuutta näkyväksi, välittää tietoa ja puuttua epäkohtiin. Tikoteekki kokosi ryhmän vuonna 2017, ja tällä hetkellä ryhmässä on viisi puhevammaista henkilöä eri puolilta Suomea. Ryhmä on nostanut näkyviin epäkohtia, jotka ovat liittyneet kuulluksi tulemiseen niin terveydenhuollon kuin myös sosiaalihuollon palveluissa, tulkin ja avustajan käyttöön eri tilanteissa, puhevammaisten aliedustukseen eri työryhmissä kuin myös lainsäädäntöön ja puhevamman näkymiseen siinä. Ryhmässä nousseita epäkohtia on tuotu esille Kehitysvammaliiton lausunnoissa ja puhevammaisten asiain neuvottelukunnassa.

Vaikuttajaryhmä tekee tärkeää työtä ja sillä on suuri merkitys jäsenilleen. Vuonna 2023 ryhmä kokoontui viisi kertaa. Pyysimme ryhmäläisiltä palautetta, ja kuulimme esimerkiksi tällaista:

”Ryhmä tarkoittaa itselleni foorumia, jossa tulen kohdatuksi tasavertaisena, ajattelevana ja osaavana toimijana. Kokemuksistani ja ajatuksistani ollaan kiinnostuneita. Se on ainut foorumi, jossa omalle sanomiselleni ja kommunikaationi tavalle on riittävästi varattu aikaa. Tämä tuottaa tunnetta osallisuudesta ja tarjoaa myös laajemman vaikuttamisen mahdollisuuden.”  

”Puhevammaisten kannalta ryhmä on ehdottoman tärkeä. Tuntuu, että puhevammaiset eivät ole edustettuina tai ovat aliedustettuina muissa vaikuttamisen foorumeissa, jotka liittyvät vaikeavammaisuuteen, sote-palveluihin sekä poliittiseen päätöksentekoon puhevammaisten näkökulmasta. Ryhmä pystyy tuottamaan esille kehittämisen aiheita ja kohteita.”   

Puhevammaisten asiain neuvottelukunta taas perustettiin vuonna 2022. Sen tavoitteena on edistää puhevammaisten ihmisten yhdenvertaisuutta Suomessa. Jotta puhevammaisten ihmisten oikeudet, itsemäärääminen ja osallisuus aidosti toteutuisivat YK:n vammaissopimuksen mukaisesti, neuvottelukunta tekee aloitteita ja ehdotuksia sekä antaa lausuntoja. Neuvottelukunnassa ovat tällä hetkellä mukana Aivoliitto, Autismiliitto, FDUV, Erityisten oppijoiden liitto, Suomen CP-liitto, Kehitysvammaisten Tukiliitto, Kehitysvammaliitto, Kela, Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto, Ihmisoikeuskeskus, THL, Invalidiliitto, Suomen Puhevammaisten Tulkit ry, Opetushallitus, Puhevammaisten vertaistukiyhdistys sekä koko Puhevammaisten henkilöiden vaikuttajaryhmä. Tikoteekki koordinoi ryhmän toimintaa. Vuonna 2023 Puhevammaisten asian neuvottelukunta nosti esiin esimerkiksi sen, ettei puhevammaisten tulkkauspalvelua tunneta riittävästi. Tämän ansiosta viranomaiset alkoivat viestiä palvelusta aktiivisemmin.

Lisäksi Tikoteekki koordinoi Puhevamma-alan järjestöjen vaikuttamisryhmää. Ryhmässä on mukana useita järjestöjä ja lisäksi edustajia puhevammaisten ihmisten vaikuttajaryhmästä. Ryhmän sisäinen vuoropuhelu on aktiivista, ja ryhmä kokoontuu säännöllisesti noin kahden kuukauden välein. Ryhmän tavoite on vaikuttaa laaja-alaisesti monenlaisten näkökulmien, kokemuksien ja osaamisen kautta.

Kysy lisää ja tule mukaan!

Verkostoidumme mielellämme puhevammaisten henkilöiden sekä puhevamma-alan ammattilaisten ja organisaatioiden kanssa. Jos olet kiinnostunut tulemaan mukaan toimintaan, ole yhteydessä puheterapeutti Kaisa Laineeseen: kaisa.laine(at)kvl.fi

Teksti: Jenni Saarilahti | Kuva: Pixabay | Julkaistu: