Motivaatiomittari ohjaamisen tueksi kommunikaation kuntoutuksessa

Kuntouksesta ei voi syntyä tuloksia ilman ohjattavan omaa motivaatiota ja tarvetta muutokseen. Mutta miten saadaan tietoa ohjattavien omaisten ja lähi-ihmisten motivaatiosta? Puheterapeutti, työnohjaaja, työyhteisökouluttaja Eeva Jänneksen vastaus tähän on hänen kehittämänsä motivaatiomittari.

Eeva Jänneksen motivaatiomittarin pohjana on Susanna Anglén kehittämä mittari elintapojen kohentamiseksi. Kummatkin mittarit perustuvat lähtökohdiltaan William R. Millerin jo vuonna 1983 esittelemään ammattilaisen ja potilaan väliseen yhteistyöhön perustuvaan, potilaskeskeiseen ohjausmenetelmään, jonka avulla pyritään löytämään ja vahvistamaan potilaan motivaatiota.

Eeva Jännes muokkasi Anglén mittarin kommunikaation kuntoutuksen tarpeisiin. Mittaria voidaan käyttää sekä yhteisöjen että vanhempien ohjauksessa. Motivaatiomittaria voidaan hyödyntää myös ohjauksen onnistumista ja etenemistä arvioitaessa. Sen käytön tarkoitus on helpottaa avointa ja käytännönläheistä keskustelua puhevammaisen ihmisen ja hänen läheistensä kanssa siitä, mitkä tekijät lisäävät tai heikentävät heidän sitoutumistaan kuntoutuksen tarjoamiin arjen muutoksiin. Pienikin muutos parempaan on arvokas, sanoo Eeva Jännes.

Motivaatiota tarvitaan muutoksen aikaansaamiseksi

Motivaatiomittarin kysymysten avulla voidaan arvioida perheen tai muun yhteisön sen hetkistä valmiutta ryhtyä toimeen. Osaan kysymyksistä vastataan vapaamuotoisesti, osaan rengastamalla sopiva numero asteikolla 1 – 10. Alla ovat Eeva Jänneksen kehittämän motivaatiomittarin kysymykset neljään ryhmään jaoteltuina:

HUOLTA JA HARMIA
Mitkä asiat huolestuttavat läheisenne vuorovaikutuksessa ja kommunikoinnissa?

Kuinka paljon läheisenne kommunikointipulmat huolestuttavat tällä hetkellä?
(eivät lainkaan) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (huolestuttavat hyvin paljon)

TOIVEITA JA HYÖTYJÄ, kun sovimme yhdessä kommunikointia vahvistavista teoista.
Miten toivotte läheisenne hyötyvän tästä?

Miten ajattelette itse hyötyvänne?

Kuinka arvokkaina koette mainitsemanne hyödyt tällä hetkellä?
(ei lainkaan arvokkaina) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (hyvin arvokkaina)

ONNISTUMISEN USKOA
Kuvailkaa omia vahvuuksianne. Missä olette hyviä?

Mitkä muut asiat puhuvat sen puolesta, että tulette yhdessä onnistumaan tämän kuntoutusjakson aikana. Kehukaa vapaasti läheistänne ja toisianne!

Kuinka luottavaisia olette tällä hetkellä siihen, että onnistutte?
(en lainkaan luottavainen) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (hyvin luottavainen)

SELVIÄ SÄVELIÄ
Millaisia ajatuksia teillä on siitä, mihin kohtaan päivässä saatte pienen kommunikointia vahvistavan hetken sovitettua?

Kuinka selvää teille on juuri nyt, mitä teette seuraavaksi?
(hyvin epäselvää) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (hyvin selvää)

MUUTOKSELLA ON HINTANSA
Tottumusten muuttaminen ei ole aina helppoa. Muutoksen myötä saavuttaa jotakin, mutta samalla luopuu jostakin. Mitkä asiat arjessanne ovat teille erityisen tärkeitä ja sellaisia, joista tuntuu vaikeimmalta luopua? Olkaa rehellisiä.

Kuinka voimakas on halunne pysytellä vanhoissa tottumuksissa tällä hetkellä?
(hyvin voimakas) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (ei voimakas, helppoa kokeilla uutta tapaa)

 

LÄHTEET JA KIRJALLISUUS

Jännes E. (2018). Kohtaamisissa syntyy ohjaamistilanteiden luottamus, joka lisää motivaatiota ja ohjauksen mahdollisuuksia. Esitys Sillalla-seminaarissa 9.2.2018.
Angle´ S. (2010). Piilevän motivaation jäljillä. Ratkaisukeskeinen elämäntapojen ja painonhallinnan ohjaus. Suomen Lääkärilehti 65 (34), 2691 – 2696.
Miller William R& Rollnick Stephen (TOIM .) (1991/2002) Motivational Interviewing: Helping People Change. New York: Guilford Press.
Järvinen Mirkka (2014). Motivoiva haastattelu. Käypä hoito. Duodecim.

Julkaistu: 

Kirjoita kommentti

Kommentti julkaistaan tarkistuksen jälkeen. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä (*).